https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
Rr. Qamil Hoxha, H-21, Nr.6, 10000 Prishtinë
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Follow us:

Gati për të diskutuar nevojat tuaja ligjore?

Ekipi ynë është këtu për të adresuar pyetjet tuaja dhe për të ofruar udhëzime nga ekspertët.

https://legalis-kosovo.com/wp-content/uploads/2023/10/LOGO-01.svg
St. Qamil Hoxha, H-21, No. 6, 10000 Pristina
+383 44 898 704
info@legalis-kosovo.com

Follow us:

Ready to discuss your legal needs?

Our team is here to address your questions and provide expert guidance.